ana sayfaileti�im
Kastamonu BKS Kastamonu BKS Kastamonu BKS Kastamonu BKS Kastamonu BKS
Ana Sayfa
Başkanımızın Mesajı
Burs Mevzuatı
Burs Başvuru Formu
Dernek Üye Kayıt Formu
Katılımcı Dernek Kayıt Formu
Burs Duyuruları
Burs Yönetmeliği
Burs Taahhütnamesi
Resmi Evraklar
Banka Hesap Bilgileri
Burs Kampanyasına Katkıda Bulunan Hemşehrilerimiz
Sıkça Sorulan Sorular
İletişim


Kastamonu BKS

KAS-DER-FED
Üyesidir.


KAS-DER-FED
KAS-KON
kurucu üyesidir.

KASTAMONU BİLİM KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ BURS YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:
Amaç:
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Kastamonu Bilim Kültür ve Sanat Derneği tarafından Kastamonu ‘ lu  ve 28 (yirmisekiz) yaşını geçmemiş  öğrencilere burs verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam:
Madde 2 - Bu Yönetmelik, Kastamonu Bilim Kültür ve Sanat  Derneği tarafından belirlenecek öğrencilere hangi koşullarla burs verileceği ile bunların kesilmesi ve gereği durumunda tahsiline ilişkin hak ve yükümlülükleri kapsar.
Dayanak:
Madde 3 - Bu Yönetmelik, Kastamonu Bilim Kültür ve Sanat Derneği tüzüğünün 2. Maddesinin 17. fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. (Eğitime katkıda bulunmak amacıyla öğrencilere burs vermek.)
Tanımlar:
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
Dernek: Kastamonu Bilim Kültür ve Sanat Derneği’ni,
Yönetim Kurulu: Kastamonu Bilim Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu’nu,
Burs Komisyonu: Kastamonu Bilim Kültür ve Sanat Derneği Gençlik ve Burs Komisyonu’nu,
Sekreterlik: Kastamonu Bilim Kültür ve Sanat Derneği Sekreterliği’ni,
Öğretim Kurumu: Öğrencinin öğretim gördüğü kurumu,
Öğrenci: Yurt içinde öğrenim gören lise ve yüksek öğrenim öğrencisini,
Burs: Bu Yönetmelik hükümlerine göre, öğrenciye karşılıksız verilen parayı,
Başarı (Yeterlilik): Öğrencinin burs isteğinde bulunduğu tarihte, lise ve yüksek öğretim kurumuna girişte aldığı puan ve puan türünü, ara sınıfta ise yıl sonu başarı durumunu, burs aldığı süre içerisinde ise öğretim kurumlarının kendi mevzuatları gereği belirledikleri başarı durumunu,
Burs Tahsis Kontenjanı: Her yıl burs verilecek öğrenci sayısını,
Burs Tahsis Listesi: Burs Komisyonunun hazırlamış olduğu burs verilmesi uygun görülen öğrenci listesini,
Gereksinim: Öğrenci ve ailesinin sosyal ve ekonomik durumunu,
Ek Süre: Öğrencinin öğretim kurumuna giriş yılı itibariyle normal öğrenim süresini aşan süreyi,
Ek Dil: Önceki öğrenimde öğrenim alınan yabancı dilden farklı bir yabancı dili
Normal Öğrenim Süresi: Öğrencinin öğrenim gördüğü öğretim kurumunun ek dil hazırlık sınıfı dahil öğrenim  süresini, ara sınıf öğrencilerinin ise öğretim kurumuna giriş tarihi itibariyle kalan öğrenim süresini,
Öğretim Yılı: 1 Ekim tarihi ile müteakip yılın 30 Eylül tarihine kadar olan süreyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM - Burs Tahsisi, Burs Kontenjanı, Burs Miktarı ve Ödeme Zamanları
Madde 5 – Burs tahsisi, Dernek tarafından bu amaçla toplanacak bağışlarla oluşturulacak  Dernek burs bütçesi ile sağlanacaktır. Dernek burs bütçesi dikkate alınarak burs verilecek öğrenci sayısını, aylık burs miktarını ve ödeme zamanını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
a)    Yönetim Kurulu, Burs Komisyonuna burs verilecek başlangıç sınıfı öğrenci sayısı ile burs verilecek ara sınıf öğrenci sayısını içeren yıllık Burs Tahsis Kontenjanını bildirir.
b)    Burs Komisyonu, kendisine ayrılan sayıda burs verilmesini uygun buldukları öğrencileri, Yönetim Kurulunca belirlenecek aylık taban ve tavan burs miktarı içerisinde kalmak ve yıllık toplam burs tutarını aşmamak koşuluyla belirleyerek en geç Ekim ayı sonuna kadar Yönetim Kuruluna bildirir.
c)     Burs Tahsis Listesi, Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Burs Verilebilecek Öğrenciler
Madde 6:

A)   Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri
B)   4 Yıllık Fakülte Öğrencileri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Burs Verilemeyecek Öğrenciler

Madde 7:
a)    Yönetmeliğinde başka bir kurumdan burs alınmasını yasaklayan hüküm bulunan kurum ve kuruluşlardan burs almakta olan öğrenciler,
b)    Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,
c)     Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
d)    Yabancı uyruklu öğrenciler,
e)    Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencileri,
f)     Bir yükseköğretim kurumundan mezun olup aynı düzeyde ikinci kez okuyan öğrenciler,
g)    Bir yükseköğretim kurumundan ek dil dışında hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
h)    Vakıf Üniversitesi burssuz öğrencileri
i)     Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
j)     Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,

BEŞİNCİ BÖLÜM - Burs Tahsis İşlemleri
Burs Başvurusu:
Madde 8 - Burs almak isteyen öğrenciler, Burs Komisyonu tarafından belirlenen usûl ve esaslara göre başvuruda bulunurlar.
Başvuru Beyanındaki Durum Değişikliği:
Madde 9 - Öğrencinin Derneğe başvurusundan sonra beyanında meydana gelen değişiklikleri o öğretim yılına ait tahsis sonuçları açıklanıncaya kadar Sekreterliğe yazılı olarak bildirmesi ve belgelendirmesi halinde bu durumu dikkate alınır.
Belge İsteme:
Madde 10 - Derneğe burs almak için başvuruda bulunan Öğrenci, kendisinden istenen belgeleri beyanına uygun olarak süresi içerisinde Sekreterliğe vermekle yükümlüdür.
Belge İncelemesi:
Madde 11 - Öğrencilerden alınan belgeler Burs Komisyonu tarafından belirlenen esaslara göre incelenerek uygun bulunanlar işleme konulur.
Dernekçe Burs Verileceklerin Değerlendirilmesi:
Madde 12 - Dernekçe burs verilecek öğrenciler, Yönetim Kurulunca belirlenen kıstaslara göre değerlendirilir.
Taahhütname İsteme: 
Madde 13 - Burs tahsisi yapılan öğrenci, Burs Komisyonu tarafından hazırlanan taahhütnameyi imzalayarak Sekreterliğe vermekle yükümlüdür.
Tahsis ile İlgili İtirazların İncelenmesi:
Madde 14 - Burs isteği yerine getirilmeyen öğrenci, hak kazanan öğrencilerin listesinin Dernek’te ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde, durumunun yeniden incelenmesini isteyebilir.
Burs Dosyası Açılması ve Burs Numarası Verilmesi:
Madde 15 - Burs almaya hak kazanan her öğrenci için bir dosya açılır ve burs numarası verilir.
Belge ve Durum Araştırması:
Madde 16 - Dernek gerekli gördüğü taktirde burs alan öğrencilerin belge ve durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda, öğrencinin belgelerinde ve durumunda hakikate aykırı bir husus tespit edildiğinde bursu kesilir.

ALTINCI BÖLÜM - Burs Verilmesi ve Süresi ile Başarı Durumu
Burs Verilmesi ve Süresi:
Madde 17 - Öğrenciye; öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına engel bir durumunun olmaması koşuluyla, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar burs verilir.
Başarı Durumunun Bildirilmesi:
Madde 18 - Dernekten burs alan öğrenciler, Öğretim Kurumlarından alacakları başarı durum belgelerini her yıl en geç Ekim ayı sonuna kadar Sekreterliğe vermekle yükümlüdürler. Belgeleri bu tarihe kadar tamamlanamayan öğrenciler için, yönetim kurulunun karar vermiş olduğu fon miktarı aşılmadan yeniden değerlendirme yapılabilir.
Öğretim kurumunu Değiştirme Halinde Burs Verilmesi ve Süresi:
Madde 19 - Öğretim kurumundan ayrılıp başka bir öğretim kurumuna kaydolan öğrencilerin, önceki öğretim kurumunda başarılı olmaları kaydı ile burslarınınödenmesine devam edilir. Ancak, öğretim kurumunu değiştiren öğrencinin önceki aldığı burs süresi ile yeni öğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı, yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresinden fazla olamaz.
Dikey Geçiş Halinde Burs Verilmesi:
Madde 20 - Dernekten burs alan ön lisans mezunu öğrencilerden öğrenimine ara vermemek kaydıyla dört yıllık okulların üçüncü sınıfına ara vermeden intibakı yapılanlar burslarının ödenmesine devam edilir. Ancak, intibak programı süresinceburs verilmez ve öğrenime ara vermiş sayılmazlar.

YEDİNCİ BÖLÜM - Bursun Kesilme Durumları
Başarısızlık Sebebiyle Bursun Kesilmesi:
Madde 21  -  Öğretim kurumunca başarısız olduğu bildirilen öğrencilerin bursu kesilir.
Öğretim kurumundan Ayrılma, İzin Alma veya Kayıt Dondurma Halinde Bursun Kesilmesi:
Madde 22 - Burs almakta olan öğrenci, öğretim kurumundan ayrıldığında bursukesilir. Öğretim kurumundan en az bir yarı yıl izin alan veya kayıt donduran öğrencinin bursu, izin aldığı ya da kaydını dondurduğu tarihten itibaren kesilir. Öğrencinin yeniden öğrenimine başladığını belgelendirmesi halinde bursun ödenmesine devam edilir.
Öğretim Kurumunun Kapatılması Halinde Bursun Kesilmesi:
Madde 23 - Çeşitli sebeplerle en az bir yarı yıl ve daha fazla süre ile öğretime kapalı tutulan öğretim kurumlarındaki öğrencilerin bursları kapatılan süre kadar kesilir. Öğretim kurumunun yeniden öğretime açılması halinde burslarınödenmesine devam edilir.
Vazgeçme Halinde Bursun Kesilmesi:
Madde 24 - Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir ve tekrar burs hakkı kazanamaz.
Kesin Hükümle Mahkum Olma Halinde Bursun Kesilmesi:
Madde 25 - Herhangi bir yüz kızartıcı suçtan dolayı haklarında altı ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunanların (cezası tecil edilenler hariç) bursları kesilir. Bir daha burs verilmez.
Öğretim Kurumlarından Disiplin Cezası Alma Sebebiyle Bursun Kesilmesi:
Madde 26 - Üzerinde veya kendi kullanımına bırakılmış yerlerde ateşli silah, patlayıcı madde, bıçak vb. her tür kesici, delici, yakıcı, boğucu, ezici, parçalayıcı, eza ve cefa verici olarak salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere, özel nitelikte yapılmış olan her türlü suç aletlerinden birini veya bir kaçını bulundurma ve/veya yasaya aykırı madde kullanan ve/veya başka sebeplerle öğretim kurumlarının disiplin kurullarınca herhangi bir ceza verilmiş olan öğrencilerin bursları kesilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM - Bursun Tahsili
Madde 27 - Bu Yönetmeliğin 15. ve 27. maddeleri uyarınca tespit edilen öğrencilerin bursu kesilir. Ödenen burs miktarı a bendinde belirlenen faizi ile birlikte Dernekçe geri alınır.
        a)    Faiz hesaplamalarında Devlet İstatistik Enstitüsü'nün Toptan Eşya Fiyat Endeksi’ndeki artışlar kullanılır.
       b)    Öğrencinin ödeyeceği burs borcu, her halûkarda öğrencinin öğretimi süresince Dernek’ten aldığı toplam burs miktarının 3 katını geçmeyecektir.
       c)     Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun ortaya çıktığı tarih itibariyle bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarı faizi ile birlikte Dernekçe geri alınır.
        d)    Öğrencinin vefatından sonra hesabına yatan burs Dernek hesabına aktarılır ve öğrenci hesabı kapatılır.
       e)    Burs alan öğrencinin normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren bir yıllık bekleme süresinden sonra almadığı burslar Dernek hesabına aktarılır ve öğrenci hesabı kapatılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM - Diğer Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller:
Madde 28 - Bu Yönetmelikle ilgili hususların açıklığa kavuşturulmasında Burs Komisyonu yetkilidir.
Yürürlük:
Madde 29 - 
Bu Yönetmelik 01/10/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 30 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sayman ile Burs Komisyonu Başkanı birlikte yürütür.
  

* Bu Yönetmelik 30 Madde ve 4 sayfadan ibarettir.

[1] Mezun kavramı, sözcüğün 1. anlamının karşılığı olarak “yetişmiş” anlamında kullanılmaktadır.

 

© copyright 2011 www.KastamonuBurs.com